KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/1)

MADDE 1 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12)’in eki, I ve II Sayılı Listeler ekte yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğde yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığının” ibaresi “Ekonomi Bakanlığının”,

b) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca”,

c) “Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı”,

d) “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamını Oku