İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta KorunmaÖnlemlerine İlişkin 2011/9 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere üç yıl süreyle gümrük kıymeti üzerinden ek mali yükümlülük...

Devamını Oku