SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen veya süreli yayın kuruluşlarıtarafından düzenlenmese bile süreli yayınla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen promosyon uygulamalarınıkapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 53 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Promosyon uygulaması: Bir mal veya hizmetin süreli yayınlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilerek verilmesini,

b) Süreli yayın: Belli aralıklarla basılı olarak yayımlanan veya elektronik ortamda indirilebilen gazete, dergi gibi eserleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devamını Oku