ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                  : 4628

Kabul Tarihi                         : 20/2/2001

Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 3/3/2001 Sayı : 24335 Mük.

Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 40  

 

 

                                                                 BİRİNCİ KISIM

                                                                  Genel Hükümler

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                          Amaç, Kapsam, Tanımlar

             Amaç ve tanımlar

             Madde 1 – (Değişik: 14/3/2013-6446/30 md.)

Bu Kanunun amacı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumluluğu ile personelinin özlük işlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

Devamını Oku