4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun Numarası                  : 4706

Kabul Tarihi                         : 29/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 18/7/2001 Sayı : 24466

Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

   Amaç

   Madde 1- (Değişik: 3/7/2003-4916/1 md.)

   Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu Kanunda geçen Bakanlık deyimi Maliye Bakanlığını ifade eder.

   Bakanlar Kurulu kararı ile tahsisin kaldırılması ve satış

   Madde 2-(Değişik: 3/7/2003-4916/2 md.)

   Hazineye ait taşınmazlardan, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca da karar verilebilir. Bu taşınmazların satışı öncelikle yapılır.

Devamını Oku