TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

Kanun No. 6332

Kabul Tarihi: 21/6/2012

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kurum: Türkiye İnsan Hakları Kurumunu,

b) Kurul: İnsan Hakları Kurulunu,

c) Başkan: Kurum ve Kurul Başkanını,

ifade eder.

Kuruluş ve statü

MADDE 3- (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuştur.

(2)...

Devamını Oku