SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Kanun Numarası                        : 6356

Kabul Tarihi                              : 18/10/2012

Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 7/11/2012     Sayı :  28460

Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 53 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma...

Devamını Oku