Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Avrupa Birliği Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Avrupa Birliği Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları ve Avrupa Birliği Uzmanlarını kapsar.

(2) İlgili teşkilat kanunları veya kanun hükmünde kararnameleri ile Başbakanlığa bağlı iken 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesine göre bakanlıklara bağlanan kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine...

Devamını Oku