DENİZ KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye’nin deniz yetki alanları ile içsularında Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye’nin önemli ölçüde ilgili devlet sıfatınıhaiz olduğu kaza ve olaylar ile tasarımı veya inşası Türkiye’de yapılan gemilerin dâhil olduğu deniz kaza ve olaylarının,

araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.

(2) Bu...

Devamını Oku