Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ

(TEBLİĞ NO: 2014/51)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen araştırma geliştirme projelerine ve araştırmacılara doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projeler ile araştırmacıların Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ar-Ge projesi: Bilim ve teknoloji geliştirmeye yönelik, Bakanlıkça belirtilen...

Devamını Oku