Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (Sgm: 2013/17)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komitenin oluşturulması, görevlendirilmesi ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirler.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, asansör sektörü ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki sorunların çözümüamacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden Asansör Teknik Komitesinin oluşturulmasını, görevlendirilmesini ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,

b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,

c) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı...

Devamını Oku