BİLGİ ALIŞVERİŞİ, TAKAS VE MAHSUPLAŞMA KURULUŞLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELER İLE İŞ SÜREÇLERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Risk Merkezi, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşlarının faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile bilgi sistemleri ve iş süreçlerinin, yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Risk Merkezi, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma kuruluşları, bilgi sistemleri denetimini yapmaya yetkili kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları ve dış hizmet sağlayıcı kuruluşlar 1 inci maddede belirtilen amaçla sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Ek...

Devamını Oku