Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

 

Kanun Numarası          : 4562 Kabul Tarihi                 : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih : 15/4/2000   Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5,   Cilt : 39

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                          Amaç, Kapsam, Tanımlar

             Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.

             Tanımlar ve kısaltmalar

Madde  3 – (Değişik: 23/10/2008-5807/1 md.)

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Devamını Oku