Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

(III-52.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların  halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci ve 54 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari işlem birimi: Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

ç) Bilgilendirme dokümanları: Fon iç tüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunu,

Devamını Oku