SAYIŞTAY DENETİM GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim, araştırma ve yayın hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezinin denetim ve diğer faaliyetlerle ilgili yürüteceği eğitim, araştırma ve yayın hizmetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 75 ve 80 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sayıştay Başkanını,

b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

c) DEGEM: Sayıştay Başkanlığı Denetim Geliştirme...

Devamını Oku