DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU

 

          Kanun Numarası             : 5402

          Kabul Tarihi                    : 3/7/2005

          Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 44  Sayfa:

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –  (1) Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve koruma kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esas ve usûllerini düzenlemektir.(2)

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Kanun; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik  Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarınca yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece...

Devamını Oku