4616 Sayılı 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN

  

               Kanun Numarası                               : 4616

             Kabul Tarihi                                        : 21/12/2000

             Yayımlandığı R.Gazete                     : Tarih: 22/12/2000 Sayı : 24268

             Yayımlandığı Düstur                          : Tertip : 5 Cilt : 40

 

 

MADDE 1 —  4616 sayılı yasa ile 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle;

Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar hakkında tâbi oldukları kanunlardaki infaz hükümleri aynen uygulanır.

(Yeniden düzenleme: 21/5/2002-4758/1 md.) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tâbi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından on...

Devamını Oku