Yargıtay Kararı – Emekli Maaşı Haczi

   

                  T.C

          YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/4120

K. 2010/16441

T. 24.06.2010

 

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR: İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.07.2003 tarih, 2002/410 E., 2003/208 K. sayılı 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’na muhalefet suçu nedeniyle verilen mahkumiyet ilamına ve borçlu hakkında evvelce yapılan takip nedeniyle verilen borç ödemeleri aciz belgesine dayanılarak ilamlı takip yapılmaktadır.

Borçlunun Garanti Bankası Aş. Emekli ve Yardım Sandığı’ndan emekli maaşı almakta olduğu 20.11.2006 tarihli mal beyanı dilekçesinden anlaşılmaktadır. Borçlunun emekli maaşının...

Devamını Oku