Yargıtay Kararı – Dava Zamanaşımı

                  T.C

          YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/915

K. 2012/1334

T. 5.3.2012

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın zamanaşımıyla reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece 2 ve kesin numaralı hakedişin tanzim edildiği 10.10.2002 tarihi zamanaşımına başlangıç alınarak bu tarih ile davanın açıldığı 6.5.2009 tarihi arasında 5 yıllık sürenin geçmiş olması sebebiyle dava zamanaşımından reddedilmiştir.

Davacı davaya konu alacağın tahsili için...

Devamını Oku