Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/24)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü maddede tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ kapsamına, yalnızca ithalat ve ihracata konu mallar üzerinde gerçekleştirilen ve 4üncü maddede tanımlanan gözetim faaliyetleri girer.

(2) Bakanlıkça uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen şirket ve kuruluşların, diğer kamu kuruluşlarıtarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3...

Devamını Oku