4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kanun Numarası                        : 4735

Kabul Tarihi                                 : 5.1.2002

Yayımlandığı R.Gazete Tarih:22/1/2002  Sayı: 24648

Düstur                                            :Tertip :5

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1– Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir.

İlkeler

Madde 4- Bu Kanuna...

Devamını Oku