T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2007/2255

Karar No : 2012/801

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Çankaya Belediye Başkanlığı ANKARA

Vekili                                                           : Av… -Aynı adreste

Karşı Taraf (Davacılar)                          :

Vekilleri                                                   : Av. ….

İstemin Özeti                                         : Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.5.2007 günlü, E:2007/458, K:2007/1032 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti                               : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu’nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ekrem Atıcı’nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin...

Devamını Oku