HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik”te yer alan hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödemesi yapılacağını, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleri ile hayvan sahiplerine yapılacak ödemelerle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar dahil omurgalı ve omurgasız canlıları,

Devamını Oku