ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Şeker Kurumunun personel planlamasını, Kurumda istihdam edilecek personelin niteliklerini, hizmet şartlarını, atanma ve yetiştirilmelerini, yükselmelerini, ödev, hak ve yükümlülüklerini, disiplin hükümleri ile diğer özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Şeker Kurumu hizmet birimleri personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Şeker Kurumu Başkanını,

b) Genel Sekreter: Şeker Kurumu ve hizmet birimlerini Başkan adına sevk ve idare eden yöneticiyi,

Devamını Oku