İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu

Kanun No. 6570                                                                                              

Kabul Tarihi: 20/11/2014

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmeküzere tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi İstanbul Tahkim Merkezi kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Merkez: İstanbul Tahkim Merkezini,

b) Tahkim Divanı: İlgisine göre Millî Tahkim Divanı veya Milletlerarası Tahkim Divanını,

ifade eder.

Merkezin görevleri

Devamını Oku