Hukuk Genel Kurulu Kararı – İstihkak

T.C            

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2007/21-246

K. 2007/259

T. 09.05.2007

KAVRAMLAR

Direnme Kararı

İstihkak

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 429

ÖZET: Taraflar arasındaki ” İstihkak ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 2.İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.9.2005 gün ve 2004/560 E. 2004/266 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 18.4.2006 gün ve 2005/11932 E. 2006/3994 sayılı ilamı ile,(…Uyuşmazlık İİK’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı 3.kişinin İstihkak davasına ilişkindir. Dava konusu 02.12.2004 tarihli haciz Karlıdağ Caddesi C……. Sokak No: 4 adresinde gerçekleşmiştir....

Devamını Oku