Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; düzenlenmemiş alanda yer alan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş malların Türkiye’de serbest dolaşımını kısıtlayabilecek kararlar alınırken uyulacak usul ve esaslar ile düzenlenmemiş alana karşılık gelen ulusal teknik mevzuatın hazırlanması, gözden geçirilmesi ve bu mevzuata karşılıklı tanıma hükmü konulmasına dair kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri bu ortak düzenlemenin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ürünler ile düzenlenmemiş alandaki ulusal teknik düzenlemeleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren...

Devamını Oku