Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerini,

ç) Elektronik yayın:...

Devamını Oku