Yeni İnternet Kanunu İncelemesi Madde 2

İnternet Kanunu Değişikliği Ayrıntılı İnceleme

Kamuoyunda ciddi tepki çeken 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun değişikliği hakkında değişen bütün maddeleri birer birer inceleyeceğim. İnternet Hukuku diye bilinen bu kanun değişikliğinde kullanıcıların ve site sahiplerinin nasıl etkileyeceği konusunda maddeler üzerinde açıklamalarda bulunacağım.

Öncelikle değişen maddelerden 2. Maddeyi İnceleyelim.

MADDENİN ESKİ HALİ

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Baş­kan­lık: Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı,

c) Baş­kan: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­ka­nı­nı,

ç) Bil­gi: Ve­ri­le­rin an­lam ka­zan­mış bi­çi­mi­ni,

d) Eri­şim: Bir in­ter­net or­ta­mı­na bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

e) Eri­şim sağ­la­yı­cı: Kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan...

Devamını Oku