Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür kitapları ve ders kitapları ileöğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, kültür kitapları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve dijital materyallerinin eğitim ve Türk millîeğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE...

Devamını Oku