İSTANBUL …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :2013/…….Esas

BEYANDA BULUNAN

(DAVACI) : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALILAR : 

VEKİLİ : 

KONU : Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin örnek Yargıtay Kararlarının sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-) S………… A.Ş’nin başta tanıklar olmak üzere, sunduğu delillerle hasardan kendisinin kusurlu olmadığı savunması yersizdir. Zira, birlikte bir zarara sebep olan kişiler, hukuka aykırı davranmayı ve bununla başkasına zarar vermeyi istememiş olsalar bile, gerekli tedbirleri almadan yaptıkları davranışa katılmışlarsa, Borçlar Kanunu hükümleri gereği müşterek kusur gerçekleşmiş olur. Konuya ilişkin ekte sunulan Yargıtay 11.Hukuk dairesinin 01.10.1992 tarih ve E.1991/2392, K.1992/9394 sayılı kararında da, belirtildiği üzere ‘haksız fiilin oluşumunda beli bir kusuru olan davalı, bu fiilden zarar gören ve kusuru bulunmayan davacıya karşı, Borçlar Kanununun 50....

Devamını Oku