ÖRTÜALTI KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle örtüaltı üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve planlı üretim politikalarının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, örtüaltı bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması amacıyla, ÖrtüaltıKayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin, izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesini, görevlerin tanımlanmasını, örtüaltı tarımsal faaliyetle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapılması ve düzenlenmesini, örtüaltı bitkisel üretime yönelik uygulanacak destekleme programlarında Örtüaltı Kayıt Sisteminin genel kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Devamını Oku