Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkça edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü,

Devamını Oku