Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülke garantilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;

a) Borçlu: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve...

Devamını Oku