Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekline ve uygulamasına, Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine, çalışmasına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı...

Devamını Oku