Yargıtay Kararı – Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi İptali

                  T.C          

         YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6106

K. 2010/12370

T. 9.11.2010

DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.11.2008 gününde verilen dilekçe ile intifa hakkının terkini istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın reddine dair verilen 16.04.2009 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 23.02.2010 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Av. İ…. G.. ile karşı taraftan davalı vekili Av. E….. K…. geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın eksiklik nedeniyle mahalline geri çevrilip, eksikliğin ikmalinden sonra bilahare dosya ve içerisindeki...

Devamını Oku