Özel Fon Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fon işleyişine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı kurum: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

b) Fon: 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulan Özel Fonu,

c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye...

Devamını Oku