Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliği Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş ücretleri ile üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal tüm üyelerine uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76 ncı maddesi ile 2/4/2014 tarihli ve 28960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Devamını Oku