TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

c) Genel Müdür: Tapu...

Devamını Oku