Yargıtay Kararı – Telefon İade Hakkı

              T.C

        YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/9525

K. 2011/10290

T. 13.9.2011

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.9.2010 tarih ve 2010/1600-2010/2495 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi mümeyyiz davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erol Kaplan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin satın aldığı cep telefonunu davalılar nezdinde sigorta ettirdiğini, 26.7.2009 tarihinde bu telefonu denize düşürdüğünü, müvekkilinin yaptığı müracaata ve gönderdiği ihtarnameye rağmen davalılarca bir ödeme yapılmadığını, müvekkilinin telefon bedelinin ödenmesi için...

Devamını Oku