Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, sınav komisyonlarının oluşumu ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 24/9/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman...

Devamını Oku