PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN

          Kanun Numarası                   : 4586

          Kabul Tarihi                          : 23/6/2000

          Yayımlandğı R. Gazete          : Tarih : 29/6/2000   Sayı : 24094

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5   Cilt : 39  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki

             Amaç

             Madde 1 – Bu Kanunun amacı, petrolün boru hatları ile transit geçişine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve her bir transit petrol boru hattı projesi ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerinin uygulanmasını sağlamaktır.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Kanun, petrolün boru hatları ile transit geçişine ilişkin olarak; etüd, güzergâh tayini, mühendislik, finansman, kamulaştırma işlemleri, inşaat, devreye alma, işletme, bakım, onarım, genişletme, terminallerden yükleme, depolama,...

Devamını Oku