Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bakanlıkta çalışan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

Devamını Oku