ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün uluslararası giriş noktalarında çekirdek kapasite gereklilikleri kapsamında öngördüğü çevre sağlığı işlemlerinin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşların çalışmalarında koordinasyonun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 29 uncu maddesine, 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğüne,11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi,

b) Atık kontrolü yönetimi: Giriş noktalarında, atık yönetimi işlemlerinin kontrolü, takibi ve denetimi ile atık kaynaklı potansiyel risklerin tespitinin ve değerlendirilmesinin sağlanmasını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Devamını Oku