Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5  (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Devamını Oku