4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 

Kanun Numarası                  : 4708

Kabul Tarihi                           : 29/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461

Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5,   Cilt : 40  

 

Amaç, kapsam ve tanımlar

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(Değişik ikinci fıkra: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu Kanun;

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci...

Devamını Oku