Yargıtay Kararı – Kira Bedeli

                  

T.C       

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/3677

K. 2014/8346

T. 24.6.2014

KAVRAMLAR

Kira Bedeli

Kira Alacağı

Kira Bedeli Tespiti

Ecrimisil Bedeli

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar Dairemizin 14.11.2013 gün ve 2013/796-2013/15427 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmesi üzerine bu defa davalı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR: Dava, davacı kiracının kiralanan yer için Hâzineye ödediği ecrimisil bedelinin davalı kiralayandan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın...

Devamını Oku