YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulunda istihdam edilecek Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları ve Yükseköğretim Kurulu Uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

Devamını Oku