ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalar ile Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 ve 14 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Güvence Hesabı: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan kurumu,

b) Karar: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,

c) Merkez:...

Devamını Oku