Güncel Yargıtay Kararları

Baltacı Avukatlık Ofisi Yargıtay Kararları Arşivi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/2760
K. 2002/3707
T. 19.2.2002
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu – Mercice İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Borçluların Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu – TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu/İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borçluların Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu – TTK. 726. Maddesine Göre 6 Aylık Sürenin Dolduğu/İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
6762/m.726
2004/m.33, 71

ÖZET: Borçluların mercie başvurusu 6 aylık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle takibin iptaline ilişkindir. Somut olayda zamanaşımı süresi dolmuş bulunduğundan mercice icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken satış istemi süresinin 2 yıl olduğundan bahisle zamanaşımı itirazının reddine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Borçluların mercie başvurusu TTK’ nun 726. maddeleri uyarınca 6 aylık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle takibin iptaline ilişkindir. Somut olayda takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı icra dosyasında en son olarak 13.11.2000 tarihinde işlem yapmış olup, mercie başvuru tarihi olan 30.7.2001 tarihine kadar 6 aylık zamanaşımı süresi dolmuş bulunmaktadır. Mercice İİK’ nun 71. maddesi göndermesiyle aynı kanununun 33. maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken satış istemi süresinin 2 yıl olduğundan bahisle zamanaşımı itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 19.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrDigg thisShare on StumbleUponShare on RedditFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someone